Betingelser og vilkår

Generelt om medlemskab

Følgende vilkår og betingelser er gældende for dit medlemskab i Pole Academy pr. 1. marts 2019. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside. Ændringer af priser og betingelser kan forekomme. Du kan læse mere herom nedenfor.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Pole Academy accepterer du, ud over disse vilkår og betingelser, også Pole Academys gældende persondatapolitik og regler. Du accepterer desuden at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.

Dit medlemskab i Pole Academy er gyldigt fra dagen for din indmeldelse, og fortsætter indtil det opsiges efter bestemmelserne herom nedenfor.

Medlemsskabet er personligt, og må derfor ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab kan vi opsige dit medlemskab med øjeblikkelig virkning [eller opkræve et gebyr, som fremgår af vores hjemmeside].

Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved indmeldelsen, skal du straks meddele dette til Pole Academy, så vi kan sikre, at dit medlemskab kan fortsætte uændret. Du er selv ansvarlig for, at Pole Academy til enhver tid har dine korrekte oplysninger.

Ændringer af medlemsbetingelser og priser

Pole Academy kan løbende ændre vilkår og betingelser, gebyrer og priser (herunder bl.a. prisen for dit medlemskab) med et varsel på minimum 45 dage inden ændringen træder i kraft. Situationer, hvor sådanne ændringer kan forekomme er angivet nedenfor. Alle ændringer vil blive varslet ved opslag i Pole Academys studie, og i nogle tilfælde på vores hjemmeside.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende findes på Pole Academys hjemmeside.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

  • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
  • Pole Academy foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse (fx ansættelse af mere personale, udskiftning og/eller modernisering af udstyr og faciliteter mv.)
  • Priserne reguleres som følge af markedsforhold og samfundsudviklingen (fx øgede omkostninger og inflation, indførelse af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelse af nye medarbejderoverenskomster mv.)

Niveauet for eventuelle prisstigninger vil blive fastsat forholdsmæssigt under hensyn til Pole Academys øgede omkostninger.

Ændringer i Pole Academys vilkår og betingelser kan forekomme i følgende situationer:

  • Det er nødvendigt for at sikre, at Pole Academy overholder lovgivningen
  • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring i betingelserne

Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye vilkår og betingelser, skal du opsige dit medlemskab i henhold til opsigelsesvarslet nedenfor. Vær opmærksom på, at opsigelsen er løbende måned plus én måned.

Medlemskab for umyndige personer

Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab, fremmøde i Pole Academys studie med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt ID.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne.

Du kan kun få et medlemskab Pole Academy, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Pole Academy måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.

Betaling

Det er dit eget ansvar som medlem at tilmelde betalingen og betalingskort til NETS. Ved oprettelse af et kontant medlemskab, forudbetales beløbet for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et NETS-medlemskab tilmeldes aftalen NETS, og der betales for resten af måneden og én hel måned ved første betaling/trækning. Ydelsen bliver trukket den 1. i hver måned forudbetalt.

I forbindelse med tilmelding af betaling til NETS, vil du desuden særskilt blive anmodet om at acceptere NETS’ vilkår og betingelser.

Betales den løbende ydelse ved NETS-medlemskab ikke rettidigt, modtager du eller den “Anden Betaler” en rykker for den manglende betaling pr. e-mail. Pole Academy kan opkræve et rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af vores hjemmeside (100 kr.). Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Pole Academy ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Pole Academy desuden ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab samt opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller ændre i dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Pole Academy og fremvist dokumentation herfor.

Pole Academy kan selvstændigt eller via en samarbejdspartner inkassere det udestående beløb, opkræve et gebyr (for rykning og for sen betaling), samt indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Pole Academy eller af vores eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af dit medlemskab og ved udelukning eller bortvisning, jf. nedenfor, forfalder alle udestående beløb i relation til medlemskabet til betaling straks.

Ønskes der ikke tilmelding af betalingen og betalingskort til NETS, sendes der månedligt en faktura til medlemmets e-mail, hvor der opkræves et gebyr på (19 kr.) pr. faktura.

Bero

Du kan sætte dit medlemskab i bero i op til 6 på hinanden følgende måneder. I denne forbindelse skal du opgive start- og slutdato for berostillelsen (”Beroperioden”). For hver Bero periode betales et gebyr efter gældende takst, som fremgår af Pole Academys hjemmeside (49 kr.)

I særlige situationer kan Pole Academy – af egen drift eller efter anmodning herom – beslutte at fravige reglerne om berostillelse.

Opsigelse

Du kan opsige dit medlemskab med et varsel på en løbende måned plus én måned. Opsigelsen skal ske ved at sende en e-mail til kontakt@pole-academy.dk eller ved at udfylde kontaktformularen på Pole Academys hjemmeside. Udmeldelsen er først gyldig, når Pole Academy har sendt dig en bekræftelse på opsigelsen.

Du kan ikke opsige dit medlemskab, hvis det er sat i bero, eller inden udløbet af en eventuel bindingsperiode.

Fortrydelsesret

Ved oprettelsen af et medlemskab i Pole Academy har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges risten indtil udgangen af den først følgende hverdag.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du kontakte Pole Academy via kontaktformularen på vores hjemmeside eller udfylde nedenstående formular, og sende den til os på den angivne fysiske adresse eller e-mailadresse.

Du skal som medlem kunne bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl herom. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år.

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Pole Academy ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab. Dvs. at du ved benyttelse af fortrydelsesretten, ikke får refunderet udgifter for de dage du allerede har kunnet benytte dig af Pole Academys træning, siden medlemskabets oprettelse.

Standardfortrydelsesformular: Klik her for at hente formularen.

Ordensregler og anvisninger

Når du træner i Pole Academys studie, forventes det, at du følger de til enhver tid gældende ordensregler samt eventuelle anvisninger fra personalet. I tilfælde af brud på disse vilkår og betingelser, personalets anvisninger eller Pole Academys regler, kan Pole Academy til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Pole Academy kan desuden udelukke dig fra medlemskab for en kortere eller længere periode, samt foretage en politianmeldelse i forbindelse med gentagende eller grove overtrædelser af vores vilkår og betingelser, eller reglerne i øvrigt.

Ansvar

Personskade: Al træning hos i Pole Academys studie sker på eget ansvar. Du er som medlem således selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Pole Academy. Pole Academy kan ikke holdes ansvarlig for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt finder dansk rets almindelige regler om erstatning anvendelse.

Bortkomst og tingskade: Vi anbefaler, at alle genstande af værdi ikke efterlades uden opsyn. Efterladte eller opbevarede værdigenstande i Pole Academys lokaler sker på eget ansvar. Pole Academy kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af bortkomst (fx tyveri) eller tingskade.

Fremmøde og afmelding: Du kan afmelde dig af hold 3 timer inden holdstart. Udebliver du fra holdet, vil du blive opkrævet et gebyr på 49 kr. Er du mere end 5 min. forsinket, bliver du ikke fremmødt på holdet og gælder derfor som en udeblivelse. (49 kr.)

Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Convention on International Sale of Goods), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Tvister, som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Kontakt

Du kan altid kontakte Pole Academy på kontakt@pole-academy.dk eller via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du ikke har fået svar indenfor 48 timer, anbefaler vi, at du ringer til os på det telefonnummer, der til enhver tid er opgivet på hjemmesiden.