Persondatapolitik

Vores persondatapolitik

Når du opretter et medlemskab i Pole Academy accepterer du, at Pole Academy indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Pole Academy indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere din indmeldelse og løbende medlemskab, samt for at levere vores ydelser til dig, fx i forbindelse med køb af enkelte arrangementer. Pole Academy behandler ikke dine personoplysninger til andre formål end dem, som er angivet i denne persondatapolitik.

Dataansvar og kontakt

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i relation til dit medlemskab eller dit køb af et arrangement hos Pole Academy er:

Pole Academy
CVR-nr. 39401150
Gunnar Clausens Vej 17D
8260 Viby J

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Pole Academys behandling af dine oplysninger, kan rettes til Pole Academy på følgende kontaktoplysninger:

E-mail: kontakt@pole-academy.dk
Telefon: +45 60 17 09 19

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen

Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab eller dit bestilte arrangement i Pole Academy. Behandlingen sker således i forbindelse med indmeldelse, undervisning, markedsføring samt håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelser. Desuden kan vi i nogle tilfælde behandle oplysninger i forbindelse med refunderinger, inkasso eller udelukkelse.

Grundlagene for at behandle dine personoplysninger kan være følgende:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde den kontrakt, du har indgået med os (fx i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit medlemskab og/eller køb af et arrangement).
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (herunder fx krav i henhold til regnskabs-, bogførings- og skattelovgivningen)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at Pole Academy eller en af vores samarbejdspartnere kan forfølge en legitim interesse (fx hvor Pole Academy eller en samarbejdspartner har behov for at kunne videregive oplysninger til advokater eller myndighederne i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger).
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, idet behandlingen i visse sjældne tilfælde kan være nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (fx i forbindelse med afgørelse af tvister vedrørende personskadeerstatning eller lignende).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for, at du kan have et medlemskab eller købe et arrangement hos os. Behandlingen vedrører som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger samt oplysninger om køb foretaget hos Pole Academy. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt i relation til overvejelse om af anlæggelse og gennemførelse af retssager.

Modtagere eller kategorier af modtager af personoplysninger

For at kunne varetage administrationen af dit medlemskab og/eller køb af et arrangement hos Pole Academy, kan vi i nogle tilfælde videregive personoplysninger til andre dataansvarlige (fx myndigheder, advokater, inkassobureauer eller forsikringsselskaber) eller overlade personoplysninger til vores databehandlere.

Inden personoplysninger overlades til Pole Academys databehandlere, er der indgået databehandleraftaler i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28.

Opbevaring af personoplysninger

Pole Academy sletter som udgangspunkt dine personoplysninger hurtigst muligt, når du ikke længere er medlem og/eller når det købte arrangement er afholdt. Visse oplysninger vil dog blive bevaret i en længere periode efter medlemskabets ophør, jf. nærmere herom nedenfor.

Oplysninger om finansielle transaktioner/betalinger vil blive bevaret i en periode på 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor den sidste transaktion blev foretaget. Pole Academy kan derudover opbevare oplysninger, som er er nødvendige i forbindelse med håndtering af eventuelle tvister, herunder forsikringssager, i en periode på i 3 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor sagen havde sin endelige afslutning. Endelig kan Pole Academy bevare oplysninger om bortviste medlemmer i en periode, som minimum svarer til bortvisningens eller karantænens længde.

Dine rettigheder

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende, skal du kontakte os på de ovenstående kontaktoplysninger. Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Rettighed i relation til automatiske afgørelser: Du har i visse tilfælde ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over Pole Academys behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.